PROFESINĖ REABILITACIJA

Mokytis gali asmenys, kurie negali dirbti ankstesnio darbo pagal įgytą profesinę kvalifikaciją arba kito darbo, atitinkančio jų profesinę kvalifikaciją, kurie nori įgyti naują profesinę kvalifikaciją, arba atlikti mažesnės profesinės kvalifikacijos reikalaujančius darbus dėl ligos, sveikatos būklės ar organizmo funkcijų sutrikimų.

  • Neįgalieji, turintys fizinę negalią (judėjimo ir sergantys vidaus ligomis);
  • Neįgalieji, turintys jutiminius sutrikimus (klausos ir nežymius regėjimo sutrikimus);
  • Neįgalieji, turintys psichikos negalią;
  • Neįgalieji, turintys sutrikusio intelekto negalią.

Norintys dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje pirmiausia turi kreiptis (profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo tvarka):

1. Nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys asmenys, turintys nustatytą darbingumo lygį  teisės aktų nustatyta tvarka kreipiasi į teritorinę darbo biržą dėl siuntimo į NDNT profesinės reabilitacijos paslaugų poreikiui nustatyti. Asmenims, kurie pirmą kartą kreipiasi į NDNT dėl darbingumo lygio nustatymo, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas darbingumo lygio nustatymo metu (šiuo atveju teritorinės darbo biržos siuntimo nereikia).

2. Nustačiusi profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį NDNT asmeniui išduoda Išvadą dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio.

3. Asmuo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Išvados dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio gavimo dienos kreipiasi į teritorinę darbo biržą.

4. Teritorinė darbo birža sudaro su asmeniu sutartį dėl profesinės reabilitacijos paslaugų finansavimo sąlygų ir išduoda asmeniui  siuntimą į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą. Siuntime nurodoma asmens atvykimo į šią įstaigą data.

5. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga sudaro asmens individualią profesinės reabilitacijos programą ir sudaro su asmeniu sutartį dėl dalyvavimo programoje sąlygų.

6. Pasibaigus profesinės reabilitacijos programai, asmuo kreipiasi į NDNT dėl darbingumo lygio nustatymo. NDNT, gavusi iš teritorinės darbo biržos pranešimą apie sėkmingą profesinės reabilitacijos programos baigimą, nustato asmeniui darbingumo lygį ir išduoda atitinkamus dokumentus.

Atvykus į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą sudaro asmens individualią profesinės reabilitacijos programą ir sudaro su asmeniu sutartį dėl dalyvavimo programoje. Asmuo kartu su specialistu pagalba priima sprendimą apie dalyvavimą konkrečioje profesinio mokymo programoje.

Profesinės reabilitacijos paslaugų finansavimas:

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas asmeniui gali būti finansuojamas ne ilgiau kaip 12 mėnesių. Jei profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga yra ne asmens gyvenamojoje vietoje, kompensuojamos transporto ir apgyvendinimo išlaidos. Asmuo dalyvaujantis profesinės reabilitacijos programoje nemokamai maitinamas bei jam mokama profesinės reabilitacijos pašalpa 180 kalendorinių dienų.

Profesinės reabilitacijos etapai:

Teikdami profesinės reabilitacijos paslaugas negalią turintiems asmenims, užtikriname JUMS grįžimą į darbo rinką….

Skip to content