Apskaitininko mokymo programa (6 mėn.) – Šiauliuose

Mokytis profesijos galima 4 būdais:

Kai yra skelbiami stojimai, galite stoti į valstybės finansuojamą arba mokamą vietą per www.profesinis.lamabpo.lt.

Jeigu esate registruota (-as) užimtumo tarnyboje, Jus gali siųsti Užimtumo tarnyba finansuodama visą sumą už mokslą ir, esant poreikiui, finansuoti apgyvendinimo arba kelionės išlaidas. Tokiu atveju, kreipkitės į savo užimtumo tarnybos konsultantą.

Jus gali siųsti mokytis darbdavys, sumokėdamas visą arba dalį mokesčio už mokslą.

Jūs galite mokytis savo lėšomis. Mokėti galima dalimis, atvykus mokytis turėtumėte sumokėti 100 € pradinį įnašą, likusi suma būtų išdalinta kas mėnesį, pagal to mėnesio darbo dienų skaičių.

Apie profesiją ir/ar mokymus

Apskaitininko (T43041102) formalųjį mokymą baigę Jūs įgysite apskaitininko kvalifikaciją (50 kreditų turint vidurinį išsilavinimą ir nors vieną, bet kokią kvalifikaciją).

 • Mokymų trukmė stojant per lama 7 mėn.
 • Mokantis savo lėšomis arba per UŽT 6 mėn.

 

Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa (T43041102) susideda iš modulių:

 • Buhalterinės apskaitos tvarkymas, 10 kreditų
 • Turto dokumentų tvarkymas ir registravimas apskaitoje, 15 kreditų
 • Įsipareigojimų dokumentų tvarkymas ir registravimas apskaitoje, 10 kreditų
 • Pajamų ir sąnaudų duomenų formavimas ir apskaitymas, 10 kreditų
 • Įvadas į darbo rinką, 5 kreditai

Dėstomi dalykai

Buhalterinės apskaitos tvarkymas, 10 kreditų

 • Apibūdinti ekonominės informacijos vaidmenį valdymo sistemoje.
 • Paaiškinti įmonės turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų sudėtį, tarpusavio ryšį ir ūkinių operacijų įtaką apskaitinei lygybei.
 • Paaiškinti buhalterinių sąskaitų esmę, jų struktūrą ir sąskaitų korespondencijos taisyklę.
 • Apibūdinti apskaitos procesą ir jo organizavimą.
 • Fiksuoti finansinės būklės pasikeitimus apskaitoje.
 • Registruoti apskaitos duomenis, taikant apskaitos proceso nuoseklumą.
 • Susisteminti apskaitos proceso pabaigos ūkines operacijas.
 • Tvarkyti surašytus ir gautus iš kitų ūkio subjektų pirminius apskaitos dokumentus.
 • Apskaityti įmonės apskaitos ūkines operacijas ir ūkinius įvykius.
 • Suformuoti suvestines ir finansines ataskaitas.

Turto dokumentų tvarkymas ir registravimas apskaitoje, 15 kreditų

 • Apibūdinti ilgalaikį turtą ir jo apskaitą reglamentuojančius norminius dokumentus.
 • Paaiškinti ilgalaikio turto nusidėvėjimo, remonto ir nurašymo apskaitos ypatumus.
 • Registruoti ilgalaikio turto apskaitos duomenis buhalterinėse sąskaitose, naudojantis ilgalaikio turto apskaitos dokumentais.
 • Suvesti ilgalaikio turto apskaitos duomenis, naudojantis kompiuterizuotomis apskaitos programomis.
 • Paaiškinti piniginio turto sudėtį ir kasos operacijų apskaitą reglamentuojančius norminius dokumentus.
 • Parengti piniginio turto apskaitos dokumentus.
 • Registruoti piniginio turto operacijų apskaitos duomenis buhalterinėse sąskaitose, naudojantis pinigų apskaitos dokumentais.
 • Suvesti kasos ir banko apskaitos duomenis, naudojantis kompiuterizuotomis apskaitos programomis.
 • Apibūdinti atsargų sudėtį, atsargų įsigijimo savikainą ir reikalavimus atsargų įsigijimo dokumentams.
 • Apskaičiuoti parduotų prekių savikainą taikant skirtingus atsargų įkainojimo metodus, apskaitos būdus.
 • Registruoti atsargų apskaitos duomenis buhalterinėse sąskaitose, naudojantis atsargų apskaitos dokumentais.
 • Suvesti atsargų apskaitos duomenis, naudojantis kompiuterizuotomis apskaitos programomis.
 • Apibūdinti gautinas sumas išankstinių mokėjimų, ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų gautinų pajamų, pirkėjų skolų, pagrindinius apskaitos bruožus.
 • Registruoti per vienerius metus gautinų sumų apskaitos duomenis buhalterinėse sąskaitose, naudojantis skolų įmonei ir kito trumpalaikio turto apskaitos dokumentais.
 • Suvesti gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto apskaitos duomenis, naudojantis kompiuterizuotomis apskaitos programomis.

Įsipareigojimų dokumentų tvarkymas ir registravimas apskaitoje, 10 kreditų

 • Apibūdinti įsipareigojimų požymius ir jų grupes.
 • Registruoti įsipareigojimų apskaitos duomenis buhalterinėse sąskaitose, naudojantis mokėtinų sumų ir įsipareigojimų apskaitos dokumentais.
 • Suvesti mokėtinų sumų ir įsipareigojimų apskaitos duomenis, naudojantis kompiuterizuotomis apskaitos programomis.
 • Apibūdinti darbo apmokėjimo formas, sistemas ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius darbo apmokėjimą.
 • Apskaičiuoti darbuotojų darbo užmokestį ir išskaičiuoti iš jo mokesčius.
 • Užregistruoti apskaičiuotą darbo užmokestį ir su juo susijusius išskaitymus buhalterinėse apskaitos sąskaitose, naudojantis darbo apmokėjimo dokumentais.
 • Parengti mokestines ataskaitas, naudojantis darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių duomenimis.
 • Suvesti apskaičiuoto ir išmokėto atlygio darbuotojui apskaitos duomenis, naudojantis kompiuterizuotomis apskaitos programomis.

Pajamų ir sąnaudų duomenų formavimas ir apskaitymas, 10 kreditų

 • Apibūdinti prekybinės veiklos esmę, veiklos ciklą, pagrindinių pirkimo‒pardavimo dokumentų rūšis ir jų judėjimo schemas.
 • Apibūdinti pridėtinės vertės mokestį.
 • Apibūdinti pajamų, sąnaudų ir pelno sąvokas, pajamų ir sąnaudų pripažinimo apskaitoje tvarką ir jų sudėtį.
 • Užregistruoti buhalterinėse sąskaitose nustatytą pajamų ir išlaidų pripažintų sąnaudomis dydį, pridėtinės vertės mokestį.
 • Apskaičiuoti bendrojo ir grynojo pelno rodiklį.
 • Suvesti pajamų ir sąnaudų apskaitos duomenis, naudojantis kompiuterizuotomis apskaitos programomis.

Įvadas į darbo rinką, 5 kreditai

 • Įsivertinti ir realioje darbo vietoje demonstruoti įgytas kompetencijas.
 • Susipažinti su būsimo darbo specifika ir adaptuotis realioje darbo vietoje.
 • Įsivertinti asmenines integracijos į darbo rinką galimybes.

Informacija

 • Mokymai vyksta kiekvieną darbo dieną nuo 8:30 iki 15:30 val.
 • Norint pradėti mokytis reikės pateikti: asmens dokumentą, išsilavinimo ir kvalifikacijos dokumentus, santuokos liudijimą (jeigu išsilavinimo dokumento pavardė nesutampa su dabartine pavarde) medicininę pažymą 086/a  formos.

apskaitininkas, apskaitininkė, apskaitininko,

Course Content

Time: 90 days
Curriculum is empty

Mokytojas / Instruktorius

Jorūnė - Tel.: +370 673 95330 El. paštas: organizatorius@mokymocentras.lt

Skip to content