separator

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ DARBO RINKOS MOKYMO CENTRAS

ĮSTAIGOS TARYBOS (SAVIVALDOS INSTITUCIJA) SUDĖTIS 2020-2023 m.

Įstaigos tarybos pirmininkas

Alfredas Jonuška

Įstaigos tarybos pirmininkas

El. paštas — taryba@mokymocentras.lt

Įstaigos tarybos sekretorius

Audrius Adomaitis

Įstaigos tarybos sekretorius

El. paštas — taryba@mokymocentras.lt

Įstaigos tarybos funkcijos:

  • tvirtina Mokymo centro strateginį veiklos planą;
  • tvirtina Mokymo centro darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo taisykles;
  • koordinuoja vidinės profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemos įgyvendinimą;
  • svarsto Mokymo centro direktoriaus teikiamus Mokymo centro struktūros pertvarkos planus ir teikia siūlymus Mokymo centro savininkui;
  • nustato Mokymo centro darbuotojų (išskyrus direktorių) atrankos ir metinės veiklos vertinimo principus;
  • nustato bendrą mokymosi vietų skaičių, atsižvelgdama į galimybes užtikrinti profesinio mokymo kokybę, ir apie tai informuoja Ministeriją;
  • svarsto Mokymo centro direktoriaus pateiktą Mokymo centro metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir tvirtina šios sąmatos įvykdymo ataskaitą;
  • iki kiekvienų metų kovo 1 dienos įvertina ir teikia siūlymus Mokymo centro savininkui dėl Mokymo centro direktoriaus pateiktos Mokymo centro metinės veiklos ataskaitos;
  • savo sprendimus skelbia viešai Mokymo centro interneto svetainėje ir apie savo sprendimus informuoja Mokymo centro savininką;
  • atlieka Švietimo įstatyme, Profesinio mokymo įstatyme, Mokymo centro įstatuose ir kituose teisės aktuose nustatytas kitas funkcijas.

Įstaigos tarybos veiklai reikiamas organizacines sąlygas užtikrina Mokymo centro direktorius.

Skip to content