Vykdomi mūsų projektai

VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras įgyvendina „Erasmus+“ projektą „Kokybiška praktika = žingsnis į darbo rinką” Nr. 2019-1-LT01-KA102-060397.

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2019-09-01/2020-10-31

Pagrindiniai projekto tikslai:

1.  Tobulinti profesinio mokymo/si paslaugų kokybę, gerinant praktinio mokymo galimybes, realioje darbo vietoje. Padėti besimokantiems asmenims reikalingas praktines žinias, įgūdžius bei kompetencijas įgyti praktikos metu. Skatinti mokinių asmeninį tobulėjimą ir jų, kaip dėmesingų piliečių įsitraukimą į visuomenę bei sėkmingą integraciją į darbo rinką.

2.  Kelti mokytojų kvalifikaciją, užtikrinant galimybę dirbti kokybiškai, kūrybiškai, efektyviai ir saugiai. Didinti profesijos mokytojų kompetencijų ir įgūdžių lygį, suteikiant galimybę darbinės patirties įgyti Italijoje, Vokietijoje ir Airijoje, stebinti darbą PM organizacijose ir įmonėse. Grįžus parengti atmintinę mokiniams, išeinantiems atlikti gamybinę praktiką įmonėje.

Į vizitus vyks 15 mokinių ir 9 darbuotojai. 13 mokinių, 30 dienų atliks darbinę praktiką realioje darbo vietoje, 2 mokiniai vyks pagal ERASMUSPRO programą ir 90 dienų atliks darbinę praktiką, o 9 darbuotojai vyks į 5 d.d. stebėjimo vizitus. Vizitai numatyti į Vokietiją, Airiją ir Italiją.

Priimantieji partneriai: New Service – Italijoje, International and European Education Programs  gGmbH – Vokietijoje, Your International Training – Airijoje.

Kviečiame mokymo centro darbuotojus bei mokinius/absolventus dalyvauti projekto veiklose bei kartu siekti numatytų tikslų.
Projektas finansuojamas gavus „Erasmus+“ programos paramą.

Daugiau info tel +370 670 57467

„Šiaulių miesto gyventojų, slaugančių artimuosius, socialinės atskirties mažinimas“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-04-0004

2018 m. liepos 27 d. VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras su Europos socialiniu fondu pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-04-0004 „Šiaulių miesto gyventojų, slaugančių artimuosius, socialinės atskirties mažinimas“ sutartį.

Šį projektą VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras įgyvendins kartu su partneriais:  Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centru, Šiaulių miesto neįgaliųjų draugija ir Šiaulių inkstų ligomis sergančiųjų draugija „Atgaja“ .

Projekto tikslas – asmenims, slaugantiems ligonius, sudaryti  palankias sąlygas dalyvauti bendruomenės gyvenime, įgyjant rinkoje paklausią specialybę, kad galėtų lengviau integruotis į darbo rinką.

Projekto tikslinė grupė – ekonomiškai neaktyvūs asmenys*, kurie prižiūri/slaugo savo artimuosius., netiesioginė tikslinė grupė – savanoriai, kurie įgys praktinių įgūdžių savanoriaudami pagal savanoriškos veiklos sutartį.

Tikslui pasiekti bus vykdomas neformalus profesinis mokymas, kuriame dalyvaus 20 tikslinės grupės narių. Asmenys galės rinktis iš 8 neformalių mokymo programų: floristo, siuvėjo, B kategorijos vairuotojo, kasininko, kompiuterinio raštingumo, virėjo, konditerio, meno dirbinių iš odos gamintojo. Prieš pasirenkant profesiją, bus vykdomas profesinis orientavimas ir konsultavimas, kurio metu su kiekvienu projekto tikslinės grupės dalyviu dirbs psichologas, socialinis darbuotojas, profesijos mokytojai. Kol asmenys, slaugantys ligonius mokysis, ligonius prižiūrės savanoriai.

Planuojami rezultatai: 20 asmenų, slaugančių artimuosius, įgys rinkoje paklausią specialybę o 15 savanorių įgys praktinių įgūdžių savanoriaudami.

*Ekonomiškai neaktyvus asmuo – asmuo, kuris nėra teritorinėje darbo biržoje registruotas kaip bedarbio statusą ar sustabdytą bedarbio statusą turintis asmuo ir kuris atitinka visas šias sąlygas:

  • yra darbingas;
  • nedirba pagal darbo sutartis ir darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu;
  • nesiverčia individualia veikla;
  • neturi ūkininko statuso ar nėra ūkininko partneris, ar žemės ūkio veiklos subjektas ir (arba) yra atostogose vaikui prižiūrėti (iki vaikui sukaks treji metai).

2018-05-17 VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras ir Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto  Nr. 09.1.2-CPVA-V-721-01-0005 „Transporto sektoriaus darbuotojų sektorinio praktinio mokymo centro (SPMC) modernizavimas ir plėtra“  sutartį.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-05-17-2020-06-30

Projekto tikslas – padidinti kokybiško profesinio mokymo prieinamumą, gerinant besimokančių asmenų pasirengimą praktinei veiklai bei plečiant teikiamų paslaugų spektrą.

Numatomas projekto rezultatas – modernizuotas transporto sektoriaus darbuotojų sektorinis praktinis mokymo centras įsigyjant mokomąsias transporto priemones ir  papildomą mokomąją įrangą, būtiną mokymo veikloms teikti.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Skip to content